Obchodní podmínky pro Pořadatele akcí

Aktuální znění Obchodních podmínek pro pořadatele akcí. Obchodní podmínky jsou součástí Závazné objednávky.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky platí pro objednání živého uměleckého výkonu a služeb na internetových stránkách www.magicsoukup.com, jejichž provozovatelem je: Ondřej Soukup ; Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika ; IČO: 03838226 ; ID datové schránky: chi3zwx | Mobil: +420 607 527 638 ; Email: info@magicsoukup.cz, dále uváděn jen jako ''dodavatel''.

1.2. Objednávka se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla, dále uváděno jen jako ''smlouva'', uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.

1.3. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti dodavatele a osoby, která si objednává vystoupení, dále je tato osoba uváděná jen jako ''objednavatel''. Objednavatel potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto Obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Veškeré vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5. Součástí smlouvy a Obchodních podmínek pro Pořadatele akcí je příloha Zásady ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti dodavatele k odběrateli a naopak.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednavatel objednává u dodavatele vystoupení nebo služby uvedené v Závazné objednávce, které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany objednavatele. Odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že u dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma stranami schválené vystoupení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.

2.2. Smlouva je mezi objednavatelem a dodavatelem uzavřena na dálku a to v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od dodavatele email, v jehož předmětu bude uvedeno ''Potvrzení objednávky''.

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, jeden ze tří způsobů úhrady uvedených v následujících bodech 3.4. až 3.7. a výše zálohy dle bodu 3.8. tohoto článku. 

3.2. Dodavatel není plátcem DPH

3.3. Hotovostní platba podléhá evidenci tržeb tzv. "EET" - Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit objednavateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.4. "Převodem před akci" - Celková cena bude uhrazena před vystoupením na bankovní účet dodavatele: č.ú.: 2900753365/2010 na základě faktury. Pokud částka uvedená na faktuře nebude připsána na bankovní účet dodavatele nejpozději v den splatnosti příslušné faktury, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.

3.5. "Platba kartou na místě" - Celková cena bude uhrazena na místě konání prostřednictvím platební kart, oproti daňovému dokladu (účtenka a elektronicky zaslaná faktura), v den konání akce, před jejím zahájením. Akceptovatelné platební karty: MasterCard, VISA, Maestro, V PAY, Apple Pay a Google Pay.

3.6. "Hotově na místě" - Celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu (faktura spolu s PPD), v den konání akce, před jejím zahájením. Hotově na místě lze platit částku do 5.000 Kč. V případě částky přesahující tuto hranici preferujeme bezhotovostní platební metodu (platba kartou / převodem na účet).

3.7. "Převodem po akci" - Celková cena bude uhrazena po vystoupení na bankovní účet dodavatele č.ú.: 2900753365/2010 na základě faktury, se splatností 7 dnů v případě částky do 5.000 Kč a 14 dní kdy částka překračuje 5.000 Kč. V případě prodlení se zaplacením ceny uvedené v objednávce se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení a smluvní pokutu 10% z celkové ceny uvedené na faktuře.

3.8. "Záloha" - Dodavatel si vyhrazuje právo na určení výše zálohy za objednaný program. Objednavatel je povinný zaplatit předem dodavateli dopravu, která přesahuje částku 500 Kč. V případě nezaplacení zálohy a dopravy nejpozději v den splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.

3.9. Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení smluvní ceny uvedené v objednávce o částku na nečekaně vynaložené náklady spojené s vykonání smluvené akce. V tomto případě se jedná o parkovné, správní poplatky a mýtné. Tato částka musí být podložená příslušnými doklady a objednavatelem schválena. Objednavatel na tuto částku obdrží dodatečnou fakturu.

3.10. "Uplatnění voucheru & slevy" Uplatnění voucheru nebo slevy pro lze provést prostřednictví komunikace emailem, nebo telefonicky, ještě před potvrzením objednávky. Potvrzená konečná cena v objednávce se již nedá upravit. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu výši slevy nebo úplné zrušení a to i bez udání důvodu a nároku na uplatnění objednavatelem.

4. ODPOVĚDNOST

4.1. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na které bude uskutečněno objednávané vystoupení.

4.2. Dodavatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi a domácími zvířaty. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně zodpovídá po celou dobu vystoupení. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí nebo i zvířat způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Pokud jsou v programu použity balónky, doprovázející osoba je povinna zabezpečit bezpečí dětí i zvířat a to především zabránit vdechnutí nebo snězení části balónku. Účinkující nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

4.3. Objednavatel je povinen osoby vykonávající pracovní výkon dodavatele, dále uváděny jen jako ''zaměstnanec'' upozornit a proškolit se zacházení s movitými i nemovitými věcmi na akci, se kterými by mohly tyto osoby přijít do kontaktu a zacházet s nimi (ozvučení, osvětlení, elektronika, vybavení šatny a další). Dodavatel ani jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za škody na majetku objednavatele nebo třetí osoby pokud nebylo takto učiněno.

4.4. V případě nedodržení podmínek uvedené v bodech 4.1. až 4.3. tohoto článku je objednavatel povinen v důsledku škody na zdravý a majetku dodavatele, uhradit tuto škodu do 14-ti dnů ode dne oznámení této skutečnosti a zaslání faktury.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran nebo způsobem popsaným v následujících bodech 5.2. až 5.6. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem ''Odstoupení od smlouvy'' a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu dodavatele. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.2. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena jeho rodiny, autohavárie, krádež věcí sloužící k výkonu práce, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

5.3. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě 3.2 až 3.6. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

5.4. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy, zavazuje zaplatit druhé straně do 14 dní veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady. Horní hranice těchto nákladů činní cenu objednaného programu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele, po uplynutí této stanovené doby, je objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu tzv. storno poplatek dle tabulky níže:

STORNO PODMÍNKY - Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele:

 • Více než 30 dní před vystoupením = 10% z ceny programu,
 • 30 - 15 dní před vystoupením = 25% z ceny programu,
 • 14 - 8 dní před vystoupení = 50% z ceny programu,
 • 7 a méně dní před vystoupením = 100% z ceny programu.

5.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v důsledku nesplnění podmínek k vystoupení v 6. odstavci, dále porušením bodu 5.6. a vystavení účinkujícího životu ohrožujícím faktorům (cigaretový smog, nebezpečí úrazu, hlasitá hudba nad 50dB). Dodavatel si v tomto případě vyhrazuje nárok na zaplacení 100% ceny programu vč. dopravy. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

5.6. Dodavatel si vyhrazuje právo neúčinkovat na politických ani nábožensky orientovaných akcích. V případě objednání vystoupení i přes nevědomost dodavatele, objednavatel dodavatele neupozornil, že se jedná o politickou nebo nábožensky orientovanou akci, má dodavatel právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 5.5.

6. PODMÍNKY K VYSTOUPENÍ

6.1. Objednavatel se zavazuje dodavateli zajistit bez výjimky všechny následující podmínky, které jsou nezbytné k uskutečnění sjednaného vystoupení.

6.2. ''Parkovné'' - Objednavatel musí dodavateli zajistit bezplatně, co nejblíže akci jedno parkovací místo pro osobní automobil.

6.3. ''Šatna'' - Vhodný prostor pro přípravu vystoupení, kterým se rozumí: uzamykatelná šatna s elektrickou přípojkou na 230V, kde účinkujícího nebude nikdo rušit v přípravě programu. Dále se objednavatel zavazuje k nenahrávání prostor šatny a to kvůli zabezpečení tajemství o vystoupení. V případě porušení nahrávání je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu ve výši až 5.000 Kč a požadovat o okamžité odstranění nahrávky. V případě zveřejnění nahrávky, pořízené z přípravy vystoupení je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu do výše 50.000 Kč a požadovat o okamžité stažení a zrušení záznamu.

6.4. ''Prostor k vystoupení'' - Vhodný prostor pro vystoupení, kterým se rozumí, bezpečný prostor o min. velikosti 4x3 metrů, označený, zastřešený a s elektrickou přípojkou na 230V.

6.5. Prostor vystoupení i zázemí účinkujících musí být nekuřácký, nezakouřený a kde se teplota vzduchu pohybuje od 20°C do 30°C s hlučností splňující nařízení vlády dle zákona (do 50dB).

6.6. ''Dozor dětí'' - V případě, že se na akci vyskytují děti je objednavatel povinný zajistit nad těmito dětmi dozor. Účinkující nemůže při výkonu vystoupení koordinovat a starat se o jednotlivé děti, které se ,,neumí chovat'' nebo jsou příliš mladé. V případě nadměrného vyrušování ze strany nehlídaných dětí je dodavatel oprávněn k předčasnému ukončení své práce.

6.7. V případě škody na majetku nebo zdravý dodavatele, v důsledku zanedbání podmínek k vystoupení a bezpečnosti, popsané v bodech 6.1. až 6.6., nebo jejich opomenutí ze strany objednavatele, je dodavatel oprávněn od objednavatele požadovat zaplacení této škody do 14 dnů ode dne oznámení.

6.8. V případě nedodržení kteréhokoliv z uvedených bodů 6.1. až 6.7., je dodavatel oprávněn k odstoupení od smlouvy podle bodu 5.5.

7. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ POVOLENÍ

7.1. Objednavatel potvrzením objednávky dává dodavateli souhlas ke zveřejnění jeho jména, obchodního jména organizace včetně loga nebo znaku organizace na webové stránce dodavatele, která je uvedena v těchto podmínkách shora, na sociálních sítích, které jsou uvedeny na webové stránce dodavatele a na propagačních materiálů akce.

7.2. Objednavatel dává dodavateli povolení k pořizování veškerých audiovizuálních záznamů pro svou potřebu. Veškeré pořízené audiovizuální záznamy (foto, video, zvuk) ze strany dodavatele při vystoupení, jsou ve vlastnictví dodavatele. Dodavatel má od objednavatele souhlas k jejich zveřejnění a užití, pro své potřeby.

7.3. Záznamy pořízené při vystoupením objednavatelem jsou ve vlastnictví objednavatele a k jejich zveřejnění musí dodavatel dát písemný souhlas.

8. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí obchodních podmínek. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

9. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality služeb poskytovaných dodavatelem.

9.2. Reklamací pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných dodavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

9.3. Postup vyřizování reklamací:

Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u dodavatele na adrese uvedené výše v bodě 1.1.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:

 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště)
 • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá
 • komu je reklamace určena
 • datum podání reklamace
 • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí

9.4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 9.3. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

9.5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

a) při poštovních zásilkách - den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

b) při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

9.6. Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

9.7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát - oddělení ADR ; Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2 ; Email: adr@coi.cz, Web: www.coi.cz/informace-o-adr/.

9.8. Dodavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/obchodni-podminky/

10.2. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti od 1. května 2020 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky a Reklamační řád.


Obchodní podmínky pro E -shop

Aktuální znění Obchodních podmínek pro zákazníky našeho E-shopu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky platí pro objednání výrobků, zboží a vstupenek na internetových stránkách na internetových stránkách www.magicsoukup.com, jejichž provozovatelem je: Ondřej Soukup ; Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika ; IČO: 03838226 ; ID datové schránky: chi3zwx | Mobil: +420 607 527 638 ; Email: info@magicsoukup.cz, dále uváděn jen jako ''prodávající''.

1.2. Objednávka prostřednictvím e-shopu se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy, dále uváděno jen jako ''smlouva'', uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.

1.3. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti dodavatele a osoby, která si objednává zboží, dále je tato osoba uváděná jen jako ''kupující''. Objednavatel potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Veškeré vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5. Součástí smlouvy a Obchodních podmínek pro E-shop je příloha Zásady ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti prodávajícího k odběrateli a naopak.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého ''uživatelského rozhraní''. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Prodávající není plátcem DPH

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se prodávající zavazuje k plnění smlouvy dle objednávky a objednavatel se zavazuje zaplatit za zboží kupujícímu cenu uvedenou v objednávce.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uveden v ceníku dopravy, ceník platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od prodávajícího email, v jehož předmětu bude uvedeno ''Potvrzení objednávky''.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Semická 3289/3, 143 00 Praha 4;
 • b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (č.ú.: 2900753365/2010);
 • d) platba kartou online;
 • e) na partnerských odběrných místech;
 • f) v místě konání kulturní akce pořádané prodávajícím.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě nákupu zboží označeného jako ''Zakázková výroba'' je kupující povinný uhradit cenu zboží ještě před její výrobou.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy nelze využít u zboží označené ''Výprodej''. Nárok na slevu musí být proveden ještě před dokončením objednávky.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. To neplatí v případě zakoupení E-vstupenky, která slouží i jako doklad o platbě.

4.8. Hotovostní platba podléhá evidenci tržeb tzv. "EET" -  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodávce vstupenek, které kupující zakoupil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem ''Odstoupení od smlouvy'' a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu prodávajícího. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zakoupeného zboží od prodávajícího.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6. Postup vyřizování reklamací:

Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u dodavatele na adrese uvedené výše v bodě 1.1.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:

 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště)
 • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá
 • komu je reklamace určena
 • datum podání reklamace
 • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí

7.7. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 7.4. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

7.8. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

 • a) při poštovních zásilkách - den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.
 • b) při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

7.9. Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

7.10. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát - oddělení ADR ; Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2 ; Email: adr@coi.cz, Web: www.coi.cz/informace-o-adr/ 

7.11. Dodavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující v případě zakoupení e-vstupenky je povinen seznámit se s Pokyny pro diváky. Zakoupením e-vstupenky a samotnou účastí na akci stvrzuje, že tyto pokyny četl a bez výhrad akceptuje.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí obchodních podmínek. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.magicsoukup.com/ochrana-osobnich-udaju.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím které si zakoupil na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.com/obchodni-podminky.

11.2. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti od 1. května 2020 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky a Reklamační řád.